Cilji in naloge

Cilji

 • krepitev domoljubja,

 • krepitev vloge in pomena ZVVS na lokalnem in državnem nivoju,

 • sodelovanje z veteranskimi in drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini,

 • ohranjanje spomina na priprave in osamosvojitveno vojno za Slovenijo,

 • ohranjanje spomina na TO in MSNZ,

 • združitev veteranov osamosvojitvene vojne za Slovenijo v enotno krovno organizacijo veteranov

Naloge

 • organiziranje spominskih svečanosti ob obletnici dogodkov v procesu priprav na osamosvojitveno vojno in med osamosvojitveno vojno,

 • skrb za postavitev in ohranjanje obeležij osamosvojitvene vojne,

 • zastopanje in uveljavljanje interesov članstva pred državnimi organi,

 • nudenje strokovne pomoči članstvu pri uveljavljanju pravic s področja urejanja zadev veteranov,

 • izvajanje potrebne aktivnosti za izboljšanje materialnih pogojev za delovanje Območnih združenj in Pokrajinskih odborov ZVVS,

 • pridobivanje finančnih in drugih sredstev za delovanje ZVVS,

 • izdajanje glasila Veteran, priložnostnih publikacij in informiranje javnosti preko lastnih spletnih strani,

 • pridobivanje in hranjenje pisne, slikovne in zvočne dokumentacije o dogodkih v času priprav in osamosvojitvene vojne,

 • seznanjanje javnosti s posameznimi, doslej neznanimi dogodki iz časa priprav in osamosvojitvene vojne,

 • vodenje centralne evidence članstva Območnih združenj,

 • izdajanje članskih izkaznic,

 • podeljevanje priznanj,

 • dodeljevanje socialnih pomoči članom,

 • dajanje predlogov za podelitev posameznih priznanj zaslužnim članom, skupinam, organom ZVVS, Območnim združenjem in drugim,

 • opravljanje nalog s področja ZVVS v skladu s predpisi in sklepi glavnega zbora in organov ZVVS,

 • izvajanje sprejetih resolucij in sklepov Svetovne veteranske organizacij.

Večino potrebnih sredstev za delovanje ZVVS zagotavlja država preko pristojnega Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, območna združenja pa se financirajo pretežno s sredstvi članarine, prispevki lokalnih skupnosti in pomoči sponzorjev in donatorjev.