< nazaj na novice

23. avgust 2012 / Pomembno

Kraj: LJUBLJANA

Dejavnost ZVVS v zvezi z izvajanjem določil Zujf-a


Zadeva: Dejavnost ZVVS v zvezi z izvajanjem Zakona o uravnoteženju javnih financ (Zujf)Spoštovani,

Državni zbor Republike Slovenije je v mesecu juniju potrdil Zakon o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju Zujf), ki neposredno omejuje in odpravlja določene pravice osebam s priznanim statusom vojnega veterana.  Zato je prav, da našim članom-veteranom in veterankam vojne za Slovenijo posredujemo nekoliko bolj natančno obrazložitev o naši dejavnosti, ki se nanaša na omenjeno problematiko

V veljavnem Zakonu o vojnih veteranih so v 5. členu navedene pravice vojnih veteranov in sicer:

1. veteranski dodatek, 
2. dodatek za pomoč in postrežbo, 
3. letni prejemek, 
4. zdravstveno varstvo, 
5. zdraviliško in klimatsko zdravljenje, 
6. brezplačna vožnja, 
7. pogrebnina in 
8. priznanje pokojninske dobe.

Zakonodajalec je navedene pravice določil tudi vojnim veteranom kot priznanje za njihove zasluge v procesih osamosvajanja Republike Slovenije in jim na ta način izrazil primerno priznanje in oddolžitev.
Zujf  posega v dve pridobljeni pravici: ukinja pravico do zdravstvenega varstva ter do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja. Prav tako se je zvišala doba za uveljavitev pravic iz 50 na 55 let starosti.

Pravica do zdravstvenega varstva je edina materialna pravica vojnega veterana, ki pripada vsem vojnim veteranom in je tako v bistvu edina pravica, ki ima vpliv na njegov socialni položaj. Plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja iz državnega proračuna pomeni vsakemu veteranu cca 28 EUR na mesec, oziroma 330 EUR na leto. Veliko vojnih veteranov je že upokojenih in veliko jih ima minimalne pokojnine. Zaradi tega jim je plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja velikega pomena, saj je 330 EUR letno znesek, ki je pomemben za družinsko blagajno.

Črtanje zdraviliškega in klimatskega zdravljenja bo neposredno prizadelo vojne veterane, ki so zaradi zadobljenih ran v osamosvojitveni vojni izgubili zdravje. Nimamo podatkov o tem, koliko vojnih veteranov iz ZVVS in ZPVD Sever je v preteklih letih na podlagi zdravstvene dokumentacije imelo možnost koriščenja te pravice. Vsekakor to ni bila velika številka, saj je zaradi zapletenosti postopkov za uveljavitev te pravice večina upravičencev obupala oziroma je bila zavrnjena. Pri tej pravici ni šlo za nobeno podvajanje, kot je navedeno v obrazložitvi Vlade RS. Nihče ni mogel koristiti zdraviliškega zdravljena po vojnih in splošnih predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in torej ne gre za podvajanje.

Spremembe Zakona o vojnih veteranih glede zviševanja starostne meje za pridobitev statusa vojnega veterana pomenijo povzročitev neenakosti pred zakonom za isto kategorijo ljudi – za aktivne udeležence v osamosvojitvenih procesih. Veterani se že s postavljeno mejo 50 let nismo strinjali, saj je bil administrativno določena in nima nobene utemeljene osnove. Dejstvo, da je nekdo postal veteran je nastopilo v trenutku, ko je opravil dolžnost do obrambe domovine in tu ni mesta za administrativno določena leta starosti.

ZVVS in ZPVD Sever smo že v pripravi osnutka Zakona izrazili željo po sodelovanju pri pripravi in usklajevanju določil Zakona. Žal s strani zakonodajalca nismo bili uslišani, saj na naše pisne prošnje in zahteve tudi odgovorili niso.

Naslednji korak je bil storjen z obveščanjem  poslanskih skupin, katerim je bil posredovan predlog amandmajev, katere bi lahko vložili neposredno pri sprejemanju Zujf-a.
Na predlog se je odzvala le ena poslanska skupina (SD), vendar tudi ta ni pripravljene predloge uspela vključila v Zakon.

Po 30.06.2012, ko je Zakon stopil v veljavo smo veterani praktično izgubili vse že pridobljene pravice. Naslednji zaplet je nastal z zmanjšanjem pokojnin določenim skupinam prejemnikov, čeprav je bilo jasno zapisano, da ukrep ne velja za pripadnike TO, milice in ostalih organov, ki so aktivno sodelovali pri obrambi RS.

V sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije in ostalimi veteranskimi organizacijami smo uspeli tudi s pomočjo medijskega pritiska to določilo uveljaviti.  Z naslednjim izplačilom je bila veliki večini upravičencev pokojnina vrnjena ter izplačana tudi razlika za nazaj.
S tem je bila popravljena krivica le manjšemu delu veteranov, zato smo skupaj z ostalimi organizacijami vložili pobudo za ustavno presojo spornega 143. člena Zujf-a. Pobudo je na Ustavno sodišče vložil Urad varuhinje človekovih pravic.

V ZVVS bomo najprej počakali na odločitev Ustavnega sodišča in se po tem odločili za nadaljne ukrepe. Poudariti želimo, da nismo proti reševanju krize, vendar je potrebno upoštevati sorazmernost ukrepov in si pri tem ne dovolimo vzeti naše simbolne vloge pri nastanku naše skupne domovine.

ZVVS je domoljubna, samostojna, nevladna in nestrankarska organizacija. Zato bomo svoje poglede in mnenja na različne krivice, ki se dogajajo našim članicam in članom in tudi sami organizaciji, izražali jasno vendar mirno in dostojanstveno. Tako, kot smo zelo jasno, obširno in vljudno opozorili naše poslance in poslanke v DZ o ukinjanju in krčenju že pridobljenih pravic iz Zakona o vojnih veteranih ter izrazili svoja nestrinjanja z izločitvijo našega predstavnika iz organizacijskega odbora za državne proslave. To smo storili skupaj z Zvezo policijskih veteranskih društev SEVER. Na žalost ni bil odziva od nikogar. Takšen odnos do tistih, ki so z orožjem v roki podpisali  plebiscitne odločitve takratnega vodstva in tudi do žrtev vojne za Slovenijo je nekorekten, neetičen, nepošten in omalovažujoč in kot takšen zanika prispevek vseh veteranov k osamosvojitvi Slovenije. Nobena država se do prispevka svojih veteranov ne bi smela obnašati tako, ne glede na razmere, katere razumemo in želimo deliti breme z vsemi prebivalci Slovenije. zaslužili bi si vsaj odgovor in kratko pojasnilo. To bi bilo pošteno do vseh udeležencev vojne za Slovenijo, saj smo se lahko osamosvojili s pomočjo vseh ljudi in te zasluge ne gredo samo veteranom, ampak vsem ljudem in ustanovam v Sloveniji.

Na naslednji seji predsedstva ZVVS bomo bolj natančno spregovorili o nadaljnih postopkih, potrebnih za preprečitev ali vsaj omilitev pripravljenih ukrepov Vlade RS.

Istočasno vam v vednost pošiljamo dokumente, s katerimi smo prosili in opozarjali pristojne in odgovorne v Sloveniji, naj ponovno razmislijo o pripravljenih ukrepih in ob tem izkazali našo pripravljenost za sodelovanje in iskanje boljših in za vse sprejemljivih rešitev.

Pošiljamo vam tudi izjavo, sprejeto na Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije v zvezi s preimenovanjem vojašnic in izjavo gospoda Ivana Omana na praznovanju obletnice ustanovitve vaških straž med II. svetovno vojno.

Prosim, da z vsebino pisma in prilogami seznanite naše članice in člane ter da vsebine koristite pri pojasnjevanju na naših javnih nastopih.                                generalmajor Ladislav Lipič
                                    predsednik

Slikovne priloge

  • 23. 08. 2012
    logo


Komentarji

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 27.09.2012 11:08
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - V.del:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Številka 1300l-567/2012-2
Datum 21.09.2012

Ministrstvo za delo, družino in socilane zadeve izdaja, na podlagi 22.člena Zakona o vojnih veteranih(Ur.l.RS 59/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 40/2012 - ZUJF), v zadevi pravice do zdravstvenega varstva, na pritožbo .....iz Izole, Ulica...,zoper odločbo upravne enote Izola, št.130-72/2012 z dne 17.07.2012, naslednjo

O D L O Č B O

Pritožba se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

Upravna enota je z izpodbijalno odločbo, št.130-72/2012 z dne 17.07.2012 odločila, da vpojni veteran ...., od 1.1.2013 dalje nima pravice do zdravstvenega varstva po Zakonu o vojnih veteranih, v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

Stranka je zoper prvostopno odločbo v zakonitem roku vložila pritožbo. V pritožbi navaja, da se ne strinja z ukinitvijo zdravstvenega varstva, saj se vojnim veteranom jemlje edina materialna pravica po Zakonu o vojnih veteranih, kar je nemoralno in neetično ravnanje, saj so vojni veterani v osamosvojitveni vojni izgubili svoje zdravje, kar se je zgodilo tudi njemu. V pritožbi navaja, da pritožbeni organ izpodbijalno odločbo razveljavi ter mu še nadalje prizna pravico do zdravstvenega varstva.

Pritožba ni uetemeljena.

Na podlagi 100.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki spreminja 15.člena Zakona o vojnih veteranih, se vojnemu veteranu zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka.

Zakon za uravnoteženje javnih financ v prvem odstavku 231.člena določa, da se upravičencem, vojnim veteranom, ki so bili na dan 31.05.2012 upravičeni do pravice do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja po zakonu, ta pravica zagotavlja do 1.1.2013.

Upravni organ druge stopnje v pritožbenem postopku ugotavlja, da je upravni organ prve stopnje pravilno in po zakonu utemeljeno odločil o pritožnikovi pravici do zdravstvenega varstva. Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja, da pritožnik še ni dopolnil 55 let starosti in ni trajno popolnima nezmožen za delo (oziroma ni prejemnik veteranskega dodatka in ne izpolnjuje pogojev za njegovo pridobitev), je upravni organ prve stopnje odločil v skladu z zgoraj navedeno pravno podlago. Navedbe pritožnika ne morejo vplivati na odločitev v zadevi.

Pritožbene navedbe so neutemeljene, izpodbijalna odločba pa pravilna in po zakonu utemeljena, zato je upravni organ druge stopnje v pritožbenem postopku odločil kot se glasi v izreku te odločbe na podlagi 248.člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l.RS, št.24/06.upb2, 105/2006-ZUS1, 126/2007, 65/2008, 8/2010). Uakon o splošnem upravnem postopku se v postopku upšorablja na podlagi 24.čćlena Zakona o vojnih veteranih.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva, niti ni dovoljeno sprožiti upravnega spora. Upravni spor je mogoče sprožiti zoper prvostopno odločbo s tožbo pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba se vloži pri navedenem sodišču neposredno pisno ali pošlje po pošti. Tožbi v dveh izvodih je treba priložiti odločbo, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

mag.Andrej Vizjak
MINISTER
po pooblastilu
Marjan TRAPE
PODSEKRETAE

Vročiti:
Upravna enota Izola s pripisom in odločbo,
ki naj se vroči stranki - priporočeno;

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 23.09.2012 17:35
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
SAJ NI RES, PA JE!

NEPRAVIČNE PASTI NOVE SOCIALNE ZAKONODAJE

Nikar ne delajte in ne varčujte!
Vlada iz proračuna financira domobransko Novo slovensko zavezo, nima pa denarja za dodatno zdravstveno zavarovanje ranjencev v osamosvojitveni vojni - Starši že izpisujejo otroke iz vrtcev, eni so ob zdravnika, drugi ob otroške dodatke, revščina je tu
Tema tedna - sreda, 19.09.2012
Tekst: Meta Černoga, Ciril Brajer, Katja Petrovec

"Novi zakon ZUJF Ivana Janeza Janše je že začel kazati zobe! Ne samo da znižuje pokojnine in pridobljene pravice, poslabšuje, že kar uničuje osnovne človeške standarde, zvišuje cene živil in drugih izdelkov, potrebnih za življenje ljudi. Bogatašem pomaga še bolj bogateti, politikom izražati in v zakone zapisovati neumnosti, slabeti in uničevati še tisto malo zdravega gospodarstva ter obrtništva, kar ga je ostalo. Zdaj so se lotili tudi nas, ki smo se z orožjem v rokah in izgubami med borci borili za lepšo in pravičnejšo, nam ljubo državo Slovenijo. Pravice borcev, ki jih je predpisala in uveljavila država v zakonu, nam je ta politična nomenklatura z enostransko odločitvijo odvzela. Pravico do dodatnega zdravstvenega zavarovanja borcem v vojni za Slovenijo, za katerega plačilo se je po izpolnjenih merilih država obvezala, nam bodo zdaj vzeli. Tudi ranjencem! S tem so pokazali in dokazali, da jim je več do zlega domobranstva kot pa do ljudi, ki smo z orožjem branili in ubranili Slovenijo. Ta vlada, ki iz proračuna financira domobransko Novo slovensko zavezo, nima denarja za dodatno zdravstveno zavarovanje ranjencev v osamosvojitveni vojni!?"
Težke besede, pa smo jih šli preverjat, koliko držijo. Napisal nam jih je mag. Zlatko Halilovič. Beseda takšnega moža nekaj velja! Je eden najuglednejših, najbolj izobraženih in najvišje odlikovanih slovenskih policistov, veteran vojne za Slovenijo:

"Sramota! Najprej 26 tisoč upokojencem, potem javnim uslužbencem, zdaj spet veteranom, bogatašev pa se varčevalni ukrepi niso dotaknili. Tudi cerkve, največje denacionalizacijske upravičenke, ne. To se ne bo dobro končalo, ljudje postajajo nestrpni, razjarjeni. Tokrat se oblastniki res igrajo z ognjem!"
http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/tema_tedna/1042552556

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. MILAN PERPAR , 20.09.2012 14:14
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
Milan Perpar

Skrajni čas je že, da nekdo od odgovornih našega združenja da jasno navodilo vsem, ki so že ali pa šele bodo dobili odločbe o črtanju že pridobljenih pravic. Nikjer tudi nisem zasledil, kdaj bo ustavno sodišče o tem odločalo; glede na aktualnost te teme bi moralo US o tem razsojati prednostno. Ali pa se to zdi pomembno le nam, peščici veteranov.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Goran Berkopec , 11.09.2012 14:24
ocena (3)
se strinjamse ne strinjam
Zaporniki, uživalci drog, alkoholiki imajo več pravic kot vojni veterani

Razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in polno vrednostjo zdravstvenih storitev pa za določene skupine zavarovanih oseb zagotavlja proračun Republike Slovenije in sicer za:
- pripornike, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, obsojence na prestajanju kazni zapora, mladoletniškega zapora, mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, osebe, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ter obvezno zdravljenje odvisnosti od alkohola in drog,
- zavarovance in po njih zavarovane družinski člani, ki nimajo zagotovljenega plačila zdravstvenih storitev v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, kar ugotavlja Center za socialno delo.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Goran Berkopec , 11.09.2012 14:10
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
pravice po 55. letu

S sprejetjem ZUJF-a imajo pravico do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja samo tisti vojni veterani, ki imajo pravico do veteranskega dodatka.
Če pa ima veteran stalno prebivališče v drugi državi pa se zanj skoraj nič ne spremeni.
Torej če hočete ohraniti pravice je najboljše da se izselite iz Slovenije.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER BEIGOT , 04.09.2012 11:42
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
Pravice vojni veterani!

Sem bil na upravni enoti,glede zakona o vojnih veteranih,kjer so mi povedali,da z 1.1,2013 vsi ki presegamo cenzus 450e na družinskega člana nimamo po novem zakunu nobenih pravic,ki so nam pripadale po tem zakonu.
Za vse ostale se ni spremenilo nič.
Lahko se sicer pritožim,vendar ne bom nič dosegel.
Pričakujem od združenja,da bo naredilo kaj v tej smeri,sicer pa kot sem že napisal izstopam iz tega članstva.
(V tem tednu bodo nam začeli pošiljati odločbe!)

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER BEIGOT , 03.09.2012 11:23
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
Odgovor Danilu!

Tudi jaz sem dobil enako obvestilo,namreč da ne izpolnjujem pogojev starost 55let.
Za nas ko smo že s pravnomočno odločbo uživali pravice,se moramo v roku pritožiti,saj je protiustavno,če nam posegajo v že pridobljene pravice,tako pravi zakon (155 člen)
Če se pa ne pritožiš,pa to velja tudi za tebe,in lahko uveljavljaš pravice spet ko boš star 55 let.
Lep pozdrav!
(Bilo bi dobro, če bi nam tukaj ali pa v kakšni novi rubriki,kakšen pravnik odgovarjal na naša vprašanja,da bi vedeli kaj storiti v takšnih primerih ali drugačnih primerih.)

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 29.08.2012 19:02
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
POZIV SLOVENSKI JAVNOSTI

Za Slovenijo gre

Podpisniki pisma, pripadniki Teritorialne obrambe Dolenjske, predlagajo odstop vlade, reorganizacijo DZ, razveljavitev ZUJF ...

V javnosti je zaokrožilo pismo pripadnikov teritorialne obrambe Dolenjske v vojni za Slovenijo leta 1991, milice in prestopniki iz Jugoslovanske ljudske armade. Pismo objavljamo v celoti.

Politična in ekonomska kriza ter kriza vrednot nas je, skupino državljanov, spodbudila, da se ponovno medsebojno povežemo in izrazimo svoje nestrinjanje s stanjem v državi. Vsi spodaj podpisani nimamo nikakršnega interesa politično se udejstvovati, imamo pa namen slovensko javnost spodbuditi k novi ustvarjalnosti in upiranju sedanjemu političnemu stanju v državi. Vsi spodaj podpisani smo v prejšnji državi in v samostojni državi Sloveniji ter k njeni osamosvojitvi prispevali pomemben delež. Ni nam šlo in tudi zdaj nam ne gre za oblast tako, kot je sedanji oblasti, ki je, skupaj z ostalimi, v dvajsetih letih samostojnosti pripeljala državo v stanje, v kakršnem smo. In tega je potrebno spremeniti. Bojimo se, da tega obstoječa oblast ni sposobna, da je premalo povezovalna, da nasprotuje vsem drugače mislečim, kar ne pelje državo iz krize. Za tako državo si nismo prizadevali. Ne pristajamo na filozofijo življenja, ki se nam ponuja in ne pristajamo na manipulacije z ljudmi, na nespoštovanje ustave, ponarejanje zgodovine, siromašenje ljudi, hitre, neutemeljene posege v vojsko, policijo, zdravstvo, kulturo, šolstvo, šport, v enostransko usmerjene resnice, na stanje izrednosti, nujnosti, na demontažo pravne države. Hiša demokracije-parlament je postala prizorišče infantilnih razprav, kjer poslanci glasujejo čredno v posmeh volivcem in demokraciji, javne razprave v nekaterih odborih pa so pod mejo še sprejemljivega okusa.

Pozivamo vso slovensko javnost, da se upre praksi, po kateri se veliko odločitev sprejema in odloča izven sistema in mimo oči javnosti in se s tem ustvarja škoda vsem nam državljanom in prebivalcem Slovenije. Pozivamo vsakega posameznika, ki mu ni vseeno za Slovenijo, vsa društva, organe in organizacije k resnemu in odločnemu reševanju vseh družbenih vprašanj. Posebej pozivamo na nestrankarsko obnašanje, ker so nas posamezniki, ki ščitijo svoje interese prek strank pripeljali v takšno situacijo. Ni vsemu kriva svetovna kriza, kar potrjujejo prakse nekaterih drugih držav, ki so se pravočasno prestrukturirale. Tranzicijska zakonodaja je omogočila in legalizirala ropanje državne lastnine. Očitno je, da nekaterim ni samo do Slovenije. Nam pa je. Zato pozivamo, da zaostrimo vprašanje odgovornosti do nosilcev javnih funkcij, da jim s striktno kontrolo, oglašanjem in opozarjanjem na vse odklone, manipulacije in odločanja mimo sistema, onemogočimo nadaljnje sesutje države. Slabše ne more biti, zato nas ne sme biti strah upreti se vsem tistim, ki svojega dela ne opravljajo v skladu s predpisi in v dobro nas vseh. Ne dovolimo, da manjšina upravlja tako, kot upravlja in zapravlja več, kot si zasluži.

Spodaj podpisani posebej pozivamo slovenske intelektualce, da se vsak na svojem področju odzove, da ponudijo rešitve za izhod iz krize, ker jih je treba opomniti, da je prišel čas, ko se je treba opredeljevati in je zato njihova odgovornost tem večja. Za Slovenijo gre. Prišel je čas, ko je nujna večja prisotnost slovenskih intelektualcev v razreševanju družbenih vprašanj. Svoj del odgovornosti za nadaljnjo usodo morajo prevzeti tudi oni, ker jih praktično ni čutiti.

Vsi spodaj podpisani smo leta 1991 prevzeli svoj del odgovornosti pri osamosvajanju Slovenije in ker to ni tista Slovenija, ki smo jo pričakovali in želeli in se naša pričakovanja niso uresničila, bomo po potrebi, najmanj pa vsak mesec, opozarjali slovensko javnost na posamezne probleme v državi, oziroma bomo vsako aktualno oblast z vso ostrino opozarjali na možne rešitve. Zato pozivamo vso slovensko javnost, da nas v teh prizadevanjih podpre.

Kot vodilne častnike TO, ki smo z orožjem branili plebiscitarno odločitev Slovencev nas žali tudi nepripravljenost države, da tudi po objavi orožarske trilogije Šurca in Zgage nima toliko poguma in vesti, da razkrinka vojne dobičkarje in nas opere sramote tudi v mednarodnem okolju. Bojimo se, da je ta afera dejansko postavila prag vrednot nove družbene ureditve.

Žalijo nas tudi izjave priletnega politika, da smo mi pripadniki TO nasledniki domobranske vojske iz obdobja 2. svetovne vojne. Nam je izdajstvo in kolaboracija z okupatorjem tuja in takšna sprevržena podtikanja res nismo pričakovali od člana prvega predsedstva.

Žali nas tudi skrajna servilnost dela slovenske politike, ki si podaja kljuke na vratih raznih veleposlaništev kjer jim dajejo napotke kaj smemo in kaj ne. Če se ne morejo znebiti recidiva Dunaja in Beograda, naj se raje ukvarjajo s čim drugim, politiko pa naj čim prej zapustijo, imamo dovolj mladih, sposobnih in ponosnih ljudi.

V izogib nadaljnje moralne, kulturne in ekonomske erozije naše mlade države in družbe, predlagamo naslednje ukrepe, če ne bo pričakovanega odziva bomo pred javnost prišli z novimi predlogi. Predlagamo:

• Odstop obstoječe vlade in oblikovanje tehnične vlade

• tehnična vlada naj takoj sprejme program ukrepov za zagon gospodarstva in novo zaposlovanje

• razveljavitev ZUJF in sprejetje novega, s katerim bi vsi državljani za dobo 1 leta prispevali 10 % od vsakokratnega zaslužka. Zbrana sredstva nameniti izključno za zagon gospodarstva.

• Davčna uprava naj poskrbi za takojšnje plačilo 100-tih največjih davčnih zavezancev in objavo njihovih imen ( gre za 270 mio EUR)

• Banka Slovenije naj objavi seznam 100-tih največjih dolžnikov v vsaki banki s predlogom uprav in nadzornih svetov, kako mislijo zadevo urediti s predlogom ukrepov zoper tiste, ki so odgovorni za slabe plasmaje

• Državni zbor naj sprejme zakon, s katerim bi zamrznili premoženje vseh tistih, ki imajo vrednost premoženja več kot 2 mio EUR, vse dotlej, dokler se ne ugotovi izvor tega premoženja

• Takojšno prenehanje funkcij politikov, ki ne spoštujejo odločitev Ustavnega sodišča.
Funkcionarji, ki so osumljeni korupcijskih dejanj ali so v kazenskem postopku bi morali odstopiti s svojih položajev.

• Takojšno prenehanje vračanja premoženja tujcem vključno z Rimo katoliško cerkvijo.

• Državni zbor naj sprejema predpise le po rednem postopku

• Državni zbor naj se razpusti, pred tem pa naj sprejme zakon, da na naslednjih volitvah ne more kandidirati nihče, ki je bil več kot 10 let v politiki

• Organom pregona določiti kot prioritetno nalogo pregon organiziranega in vseh oblik težkega kriminala

Nam gre samo za Slovenijo in ljudi v njej.

Pripadniki Teritorialne obrambe
Dolenjske iz leta 1991, Milice in prestopniki iz JLA

Janez Butara, upokojeni polk. SV,
Rudolf Krošl, u. stotnik.,
Ribič Jože, OZVVS.
Janez Muhvič, u. major,
Brezovšek Ernest, u. polk.,
Franc Medle, u. major
Darko Kastelic, stot.poveljnik enote
Boris Pogačar, dr. med., kirurg, stotnik san. službe,
Rafko Križman, prof.,
Remzo Skenderović, univ. dipl. prav. pom. pov.
Mitja Teropšič, upokojeni pk SV,
Stane Jarm, u. praporščak,
Jože Butara, u. p. polk.,
Miha Molan, višji inšp. policije,
Anton Šuklje, u. p. polk.

Teritorijalci vse Slovenije združite se!
http://www.delo.si/tuditi/tvojsvet/poziv-slovenski-javnosti-za-slovenijo-gre.html

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja danilo vil 19.1.1960 , 28.08.2012 19:08
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
Vprašanje?

Pozdravljeni! Tudi jaz sem dobil odločbo,na podlagi katere mi Moja Država Slovenija,s 01.01.2013 preneha plačevati zdravstveno zavarovanje, ker nisem izpolnil pogojev-staroast 55 let. Sprašujem? Bo država po mojem dopolnjenem 55 letu nadaljevala s plačevanjem le tega,ali semo prisiljen tudi po tem plačevati zavarovanje sam! če kdo ve za odgovor,se lepo zahvaljujem! Vil Danilo

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 25.08.2012 18:15
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
Eppur si muove!

Veterani bi vrgli vlado in pobrali desetino zaslužka vsem državljanom

Odstop obstoječe vlade in oblikovanje tehnične vlade, razveljavitev varčevalnega zakona in sprejetje novega, po katerem bi državljani za dobo enega leta prispevali deset odstotkov vsakokratnega zaslužka za zagon gospodarstva. To so ključni poudarki iz pisma dolenjskih teritorialcev, ki ga imenujejo poziv slovenski javnosti. Podpisi se zaključujejo z geslom »Teritorialci vse Slovenije združite se!«, kar dovolj nazorno spominja na znano komunistično krilatico o proletarcih.

Po naših virih se za njim skrivajo »strici iz ozadja«, ki so botrovali pri razvpitem odlikovanju Tomaža Ertla. Pravijo, da je center v koordinaciji veteranskih organizacij pri predsedniku republike Slovenije Danilu Türku, kjer naj bi tekst tudi nastal s pomočjo svetovalca Boštjana Lajovca.

V akcijo pa naj bi bili neposredno vključeni še Türkova svetovalca Franci Perčič in Ladislav Lipič, predsednik policijskih veteranskih društev Sever Miha Molan in njegov podpredsednik Borut Likar, nekdanji prvi policist Bojan Potočnik in nekdanji šef kriminalistov Mitja Klavora ter še nekateri. Akcijo skušajo prikazati kot nepolitično, od spodaj navzgor, v predpripravo pa organizirajo predstavitve kontroverznih knjig Blaža Zgage in Mateja Šurca.

Poziv pripadnikov Teritorialne obrambe Dolenjske, milice in prestopnikov iz JLA objavljamo v nadaljevanju.

Poziv slovenski javnosti

Za Slovenijo gre

Politična in ekonomska kriza ter kriza vrednot nas je, skupino državljanov, spodbudila, da se ponovno medsebojno povežemo in izrazimo svoje nestrinjanje s stanjem v državi. Vsi spodaj podpisani nimamo nikakršnega interesa politično se udejstvovati, imamo pa namen slovensko javnost spodbuditi k novi ustvarjalnosti in upiranju sedanjemu političnemu stanju v državi. Vsi spodaj podpisani smo v prejšnji državi in v samostojni državi Sloveniji ter k njeni osamosvojitvi prispevali pomemben delež. Ni nam šlo in tudi zdaj nam ne gre za oblast tako, kot je sedanji oblasti, ki je, skupaj z ostalimi, v dvajsetih letih samostojnosti pripeljala državo v stanje, v kakršnem smo. In tega je potrebno spremeniti. Bojimo se, da tega obstoječa oblast ni sposobna, da je premalo povezovalna, da nasprotuje vsem drugače mislečim, kar ne pelje državo iz krize. Za tako državo si nismo prizadevali. Ne pristajamo na filozofijo življenja, ki se nam ponuja in ne pristajamo na manipulacije z ljudmi, na nespoštovanje ustave, ponarejanje zgodovine, siromašenje ljudi, hitre, neutemeljene posege v vojsko, policijo, zdravstvo, kulturo, šolstvo, šport, v enostransko usmerjene resnice, na stanje izrednosti, nujnosti, na demontažo pravne države. Hiša demokracije-parlament je postala prizorišče infantilnih razprav, kjer poslanci glasujejo čredno v posmeh volivcem in demokraciji, javne razprave v nekaterih odborih pa so pod mejo še sprejemljivega okusa.

Pozivamo vso slovensko javnost, da se upre praksi, po kateri se veliko odločitev sprejema in odloča izven sistema in mimo oči javnosti in se s tem ustvarja škoda vsem nam državljanom in prebivalcem Slovenije. Pozivamo vsakega posameznika, ki mu ni vseeno za Slovenijo, vsa društva, organe in organizacije k resnemu in odločnemu reševanju vseh družbenih vprašanj. Posebej pozivamo na nestrankarsko obnašanje, ker so nas posamezniki, ki ščitijo svoje interese prek strank pripeljali v takšno situacijo. Ni vsemu kriva svetovna kriza, kar potrjujejo prakse nekaterih drugih držav, ki so se pravočasno prestrukturirale. Tranzicijska zakonodaja je omogočila in legalizirala ropanje državne lastnine. Očitno je, da nekaterim ni samo do Slovenije. Nam pa je. Zato pozivamo, da zaostrimo vprašanje odgovornosti do nosilcev javnih funkcij, da jim s striktno kontrolo, oglašanjem in opozarjanjem na vse odklone, manipulacije in odločanja mimo sistema, onemogočimo nadaljnje sesutje države. Slabše ne more biti, zato nas ne sme biti strah upreti se vsem tistim, ki svojega dela ne opravljajo v skladu s predpisi in v dobro nas vseh. Ne dovolimo, da manjšina upravlja tako, kot upravlja in zapravlja več, kot si zasluži.

Spodaj podpisani posebej pozivamo slovenske intelektualce, da se vsak na svojem področju odzove, da ponudijo rešitve za izhod iz krize, ker jih je treba opomniti, da je prišel čas, ko se je treba opredeljevati in je zato njihova odgovornost tem večja. Za Slovenijo gre. Prišel je čas, ko je nujna večja prisotnost slovenskih intelektualcev v razreševanju družbenih vprašanj. Svoj del odgovornosti za nadaljnjo usodo morajo prevzeti tudi oni, ker jih praktično ni čutiti.

Vsi spodaj podpisani smo leta 1991 prevzeli svoj del odgovornosti pri osamosvajanju Slovenije in ker to ni tista Slovenija, ki smo jo pričakovali in želeli in se naša pričakovanja niso uresničila, bomo po potrebi, najmanj pa vsak mesec, opozarjali slovensko javnost na posamezne probleme v državi, oziroma bomo vsako aktualno oblast z vso ostrino opozarjali na možne rešitve. Zato pozivamo vso slovensko javnost, da nas v teh prizadevanjih podpre.

Kot vodilne častnike TO, ki smo z orožjem branili plebiscitarno odločitev Slovencev nas žali tudi nepripravljenost države, da tudi po objavi orožarske trilogije Šurca in Zgage nima toliko poguma in vesti, da razkrinka vojne dobičkarje in nas opere sramote tudi v mednarodnem okolju. Bojimo se, da je ta afera dejansko postavila prag vrednot nove družbene ureditve.

Žalijo nas tudi izjave priletnega politika, da smo mi pripadniki TO nasledniki domobranske vojske iz obdobja 2. svetovne vojne. Nam je izdajstvo in kolaboracija z okupatorjem tuja in takšna sprevržena podtikanja res nismo pričakovali od člana prvega predsedstva.

Žali nas tudi skrajna servilnost dela slovenske politike, ki si podaja kljuke na vratih raznih veleposlaništev kjer jim dajejo napotke kaj smemo in kaj ne. Če se ne morejo znebiti recidiva Dunaja in Beograda, naj se raje ukvarjajo s čim drugim, politiko pa naj čim prej zapustijo, imamo dovolj mladih, sposobnih in ponosnih ljudi.

V izogib nadaljnje moralne, kulturne in ekonomske erozije naše mlade države in družbe,
predlagamo naslednje ukrepe, če ne bo pričakovanega odziva bomo pred javnost prišli z novimi predlogi. Predlagamo:

• Odstop obstoječe vlade in oblikovanje tehnične vlade
• tehnična vlada naj takoj sprejme program ukrepov za zagon gospodarstva in novo zaposlovanje
• razveljavitev ZUJF in sprejetje novega, s katerim bi vsi državljani za dobo 1 leta prispevali 10 % od vsakokratnega zaslužka. Zbrana sredstva nameniti izključno za zagon gospodarstva.
• Davčna uprava naj poskrbi za takojšnje plačilo 100-tih največjih davčnih zavezancev in objavo njihovih imen ( gre za 270 mio EUR)
• Banka Slovenije naj objavi seznam 100-tih največjih dolžnikov v vsaki banki s predlogom uprav in nadzornih svetov, kako mislijo zadevo urediti s predlogom ukrepov zoper tiste, ki so odgovorni za slabe plasmaje
• Državni zbor naj sprejme zakon, s katerim bi zamrznili premoženje vseh tistih, ki imajo vrednost premoženja več kot 2 mio EUR, vse dotlej, dokler se ne ugotovi izvor tega premoženja
• Takojšno prenehanje funkcij politikov, ki ne spoštujejo odločitev Ustavnega sodišča.
Funkcionarji, ki so osumljeni korupcijskih dejanj ali so v kazenskem postopku bi morali odstopiti s svojih položajev.
• Takojšno prenehanje vračanja premoženja tujcem vključno z Rimo katoliško cerkvijo.
• Državni zbor naj sprejema predpise le po rednem postopku
• Državni zbor naj se razpusti, pred tem pa naj sprejme zakon, da na naslednjih volitvah ne more kandidirati nihče, ki je bil več kot 10 let v politiki
• Organom pregona določiti kot prioritetno nalogo pregon organiziranega in vseh oblik težkega kriminala

Nam gre samo za Slovenijo in ljudi v njej.

Pripadniki Teritorialne obrambe
Dolenjske iz leta 1991, Milice in prestopniki iz JLA

http://www.reporter.si/slovenija/veterani-bi-vrgli-vlado-pobrali-desetino-zaslužka-vsem-državljanom/10980

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 25.08.2012 00:00
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - II.del:

MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - II.del:

BOBU BOB
Ladislav Lipič, predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo: "Veteranov preprosto ni mogoče politično ločevati, saj jih je nedeljivo v celoto povezala zgodovina."
Ponedeljek, 9. julij 2012
web.vecer.com/portal...0905804245

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA IZOLA

Številka: 130-72/2012
Datum: 17.07.2012

Upravna enota Izola izdaja po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 231.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ(Uradni list RS,št.40/2012) in 22.člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št.59/06-UPB 2), v zadevi pravice do zdravstvenega varstva, naslednjo

ODLOČBO

1.Vojnemu veteranu ...ne pripada pravica do zdravstvenega varstva od 01.01.2013
2.Odločba UE Izola, št.130-86/2008 z dne 31.07.2008, se z dnem 01.01.2013 razveljavi,
3.Posebni stroški niso zaznamovani

Obrazložitev:
... je bila z odločbo Upravne enote Izola, št.130-86/2008 z dne 31.07.2008, priznana pravica do zdravtvenega varstva.

Na podlagi 100.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki spreminja 6.člen Zakona o vojnih veteranih, ima pravico do varstva vpjni veteran, ko dopolni 55 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.

Po 101.členu ZUJF, ki spreminja 15.člen Zakona o vojnih veteranih, se vojnemu veteranu zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka.

ZUJF v prvem odstavku 231.člena določa, da se upravičencem, vojnim veteranom, ki so bili na dan 31.05.2012 upravičeni do pravice plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja po zakonu, ta pravica zagotavlja do 01.01.2013.

Na podlagi drugega odstavka 231.člena ZUJF upravne enote odločijo v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, ali upravičenci do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, od 01.01.2013 dalje izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice po tem zakunu. Z odločbo, izdano v tem postopku, upravna enota razveljavi odločbo o tej pravici, priznani na podlagi Zakona o vojnih veteranih, če ugotovi, da vojnemu veteranu po tem zakunu ta pravica od 01.01.2013 ne pripada.

Nadalje organ prve stopnje ugotavlja, da ... še ni dopolnil 55 let starosti in ni trajno popolnoma nezmožen za delo, kar se ugotavlja po poteku postavljenega sedemdnevnega roka v katerem je bila stranka vabljena z namenom, da predloži ustrezna dokazila, zato ... v skladu z zgoraj navedeno pravno podlago pravica do zdravstvenega varstva od 01.01.2013 ne pripada.

V postopku nisoi nastali posebni stroški, ki bi bremenili organ oziroma stranko, zato je upravni organ v skladu s prvim odtavkom 118.člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l.RS,št.24/06 - UPB2, v nadaljevanju:ZUP) odločil, kot je navedeno v 3.točki izreka te odločbe.

Na podlagi navedenih razlogov in ugotovitev je bilo odločeno kot je navedeno v izreku te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15.dni od vročitve na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik na upravni enoti Izola ali pošlje po pošti na naslov Upravna enota Izola, 6310 Izola, Cesta v Pregavor 3a.

Ta odločba in morebitna pritožba sta takse prosti po 108.členu Zakona o vojnih invalidih v zvezi z 29.členom Zakona o vojnih veteranih.

Postopek vodil:Matjaž Hribernik
Vodja oddelka za obče zadeve, okolje in prostor
Vilma Klančar Saksida

Vročiti: ... z osebno vročitvijo

MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - III.del:

Za vse tiste, ki se jim izteka 15 dnevni termin za ugovor na odločbo UE bi jim svetoval, da ga vsekakor napišejo in pravočasno ter priporočeno oddajo na PTT. Ob tem pa ni potrebno poudariti, da lahko na prste ene roke naštejemo vse tiste, ki so nam bili pripravljeni nuditi pomoč. Med temi žal tudi ni naše krovne organizacije ZVVS, kjer imajo sicer objavljene ugovore za upokojence in vojne veterane za pokojnine in se ju dobi tukaj:
http://www.zvvs.si:82/?stran=novica&id=938
http://www.zvvs.si:82/datoteke/Ugovor%20vojni%20veterani_1.doc
Prav nič pa ni rečeno o vsemu že zapisanemu, saj je očitno zakonodajalec izbral zelo lep termin o obveščanju in izročanju novih odločb, saj so sedaj med drugim tudi sodne počitnice. Pomislite, da za zapisan ugovor na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je potrebno odvetniku odšteti tudi 500€. Ob takšni družbeni klimi, pa je zato povsem na mestu vprašanje, kdo bo, sploh in če, vojne veterane zaščitil?

MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - IV.del:

Glede na vse že zapisano v I,II, in III.delu sem ob pismenem pozivu s strani UE Izola z dne 27.06.2012 in ob dejstvu, da sem se zglasil 7 dan, torej še pravočasno na UE Izola, zaradi vsega navedenega tudi ugovarjal in protestiral z nestrinjanjem krivičnih in diskriminatornih postopkov in odvzema že davno zagotovljenih pravic. Takrat na licu mesta mi ni bil izdan za ta ustno izražena jasna stališča in koncizno izražene misli, prav noben zapisnik.

Zato sem na zadnji dan 03.08.2012 zakonskega 15 dnevnega roka napisal pritožbo in jo oddal na PTT in jo s povratnico naslovil na UE Izola.

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA Izola
Cesta v Pregavor 3a, 6310 Izola

MINISTRSTVO ZA DELO IN DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana

Številka:130-72/2012
Datum: 06.08.2012

ZADEVA: ... - odstop pritožbe

Na podlagi 245.člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,št.24/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 ZUS-1, 126/2007, 65/2008,47/2009-odl.US,48/2009-popravek, 8/2010), vam odstopamo spis št.130-72/2012, s pritožbo ...,Ulica..,Izola, zoper odločbo Upravne enote Izola št.130.72/2012 dne 17.17.2012.
Pritožba je dovoljena in pravočasna, vložila jo je upravičena oseba.
S spoštovanjem,
Vilma Klančar Saksida
Vodja oddelka za obče zadeve, okolje in prostor

Vročiti
1. Naslov - priporočeno
2.... Ul. Izola - navadno

Zato še enkrat vsem svetujem, da preberete vse že zapisano pod III.delom

* moje prvo pisanje je bilo datirano z 05.07.2012, veteranska organizacija ZVVS je potrebovala za seznanitev celih 49 dni. Zato mimogrede svetujem, da se zaradi problematike in zmanjšanja pravic za vojne veterane, napiše vseslovenska peticija in se začne z zbiranjem podpisov, saj bodo le na tak način zakonodajalci spregledali svojo veliko zmoto!

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 24.08.2012 23:58
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE

VOJNI VETERANI

Poznam veliko ljudi, ki so sodelovali pri osamosvojitvi in si še vse do danes niso uredili statusa vojnega veterana. Bodisi, da je krivda v slabih evidencah na MORSu, vseh takrat sodelujočih ali tudi v počasnosti ter kompliciranju upravnih organov. Da to drži je krivda tudi v večkratnem spreminjanju samih pogojev za pridobitev statusa vojnega veterana, saj je ob sprejemanju zakona veljalo, da naj bi imel pravico do statusa samo tisti, ki je sodeloval strogo v vojnih operacijah. Kasneje so ob dopolnitvah in spremembah zakona uvedli tudi spremembe, ki tako veljajo za vse sodelujoče od 26.06.1991 do 18.07.1991. Tudi zaradi tega, ker je posamezna pridobitev pravic, ki izhajajo iz sodelovanja, zgolj in samo predmet vsakega posameznika in ni kolektivna, da bi se priznavala avtomatsko takrat sodelujočim. Problem je tudi v sami organiziranosti veteranov, saj naj bi bila veteranska organizacija skrbela tudi za svoje članstvo, tako pa so nekateri člani prepuščeni sami sebi. Veliko je namreč tudi takšnih, ki so ob sedanjih težkih kriznih časih na robu preživetja ali v hudih življenjskih stiskah, pa tudi zaradi brezbriznosti zakonodajalca, niti ne vedo, da bi lahko zaprosili za socialno pomoč.

Pa četudi tukaj govorimo o veteranskih organizacijah, ki so vse prevečkrat zgolj same sebi namen, ne pa tudi mesto, kjer bi pomagali svojim članom ali še bodočim članom. Tako bi morale organizacije pomagati vsem tistim, ki si še do danes, zaradi zgoraj naštetega, še niso uspeli uredili svojih statusov ter s dobrodelnimi in drugimi prostovoljnimi akcijami pomagati vsem tistim ali njihovim družinam, ki so se znašli na robu.

Žal nekaterih zaradi bolezni, ni več med nami in njihove družine še vse do danes, kjub temu, da so njihovi možje in očetje sodelovali v osamosvojitvi Slovenije, še nimajo urejenih njihovih statusov, kar bi jim lahko uredili posthumno, da se ob že povedanem ne ustvarjajo nove krivice. Predvsem pa bi, kot že zgoraj omenjeno, lahko oblikovali poseben krizni sklad, v katerega bi lahko vlagali vsi zainteresirani in tako pomagali vsem članom vojnim veteranom in njihovim družinam.

* tudi pri nas bi lahko podobno kot imajo to urejeno na Hrvaškem, ustanovili ˝Fond Braniteljev Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji˝, ˝Veteranski sklad in njihovih družinskih članov˝, kjer so vojni veterani in člani njihovih družin, pridobili deleže tega sklada, ki je v upravljanju Erste Invest v velikosti 1.200.000.000 kun oziroma 160.000.000 €. 04.07.2012 je vrednost enega deleža 557,43 kun (74,32€). Svojim članom delijo tudi dividende in posebej skrbijo tudi za štipendije otrok veteranov.
www.braniteljski-por...atska/4511
www.vecernji.hr/vije...nak-414991
www.erste-invest.hr/...spx?id=345
www.erste-invest.hr/...ond-HB.pdf

In verjemite, da bi prav na takšen način najbolj prispevali k miru in sožitju med vsemi generacijami:

VOJNI VETERANI

2. člen

Vojni veteran je:

– oseba, ki je sodelovala v bojih za obrambo slovenske severne meje v letih 1918 in 1919 (v nadaljnjem besedilu: borec za severno mejo) in slovenski vojni dobrovoljec iz vojn 1912-1918 (v nadaljnjem besedilu: vojni dobrovoljec), in ji je status borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca priznan z odločbo pristojnega državnega organa;

– državljan Republike Slovenije, ki je bil kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4. do 17. 4. 1941 odpeljan v ujetništvo;

– borec in drug udeleženec narodnoosvobodilne vojne (v nadaljnjem besedilu: NOV) Slovenije, ki mu je čas udeležbe v NOV do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem ali dejanskem trajanju ali mu je bilo na tej podlagi podeljeno državno odlikovanje, oziroma, ki udeležbo v NOV Slovenije dokaže z drugo javno listino;

– državljan Republike Slovenije, ki mu je čas udeležbe v NOV v drugih delih nekdanje Jugoslavije do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem trajanju;

– državljan Republike Slovenije, ki mu je čas, prebit v oboroženih formacijah antifašističnega gibanja ali v oboroženem antifašističnem boju v drugih deželah in v zavezniških vojskah do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dvojno štet v pokojninsko dobo;

– pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policist, operativni delavec kriminalistične in obveščevalno varnostne službe, oboroženi pripadnik narodne zaščite ter pripadnik enot za zveze republike in občin, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26.6. do 18. 7. 1991 opravljal dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije.

2.a člen

Vojni veteran po tem zakonu je tudi član Predsedstva Republike Slovenije in član republiške koordinacijske skupine in podskupine, ki je to dolžnost opravljal v času vojaške agresije na Republiko Slovenijo od 26.6. do 18. 7. 1991.

Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je vojni veteran tudi oseba, ki je v obdobju od 17. 5. 1990 do 25. 6. 1991 opravljala dolžnosti organizatorja manevrske strukture narodne zaščite ter oseba, ki je po odločitvi organizatorja manevrske strukture narodne zaščite v tem obdobju opravljala naloge narodne zaščite, med katere je potrebno šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti.

Za organizatorja manevrske strukture narodne zaščite se šteje oseba, ki je v obdobju iz prejšnjega odstavka opravljala funkcijo republiškega sekretarja za obrambo, republiškega sekretarja za notranje zadeve, republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, namestnika in pomočnika republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, občinskega načelnika narodne zaščite ter oseba, ki je bila po odločitvi pristojnega organa za notranje zadeve določena za organiziranje manevrske strukture narodne zaščite v okviru organov za notranje zadeve.

Za pripadnika manevrske strukture narodne zaščite se šteje tudi nosilec znaka z napisom; RS, MSNZ, ONZ, 1990 na sprednji strani in z datumom, 17. 5. 1990 ter številkami 001 do 126 na hrbtni strani.

Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je vojni veteran tudi delavec organov za notranje zadeve, ki je ob osamosvojitvi Republike Slovenije v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 kot pripadnik policijskih enot opravljal naloge, povezane z borbenimi dejstvi in delovanjem zvez policije, kriminalistične službe in varnostno-obveščevalne službe.

Vojni veteran je tudi pripadnik bivše Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju: JLA), ki je po nalogu pristojnih organov Republike Slovenije od 17. 5. 1990 do 18. 7. 1991 izvajal vojaške, obveščevalne in protiobveščevalne naloge v korist Republike Slovenije.

Vojni veteran po tem zakonu ne more biti oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih, oseba, ki ni prestopila iz JLA na podlagi poziva Predsedstva Republike Slovenije o prestopu pripadnikov JLA do določenega roka ter oseba, ki je v času agresije na Republiko Slovenijo redno služila vojaški rok ali je bila na civilnem služenju vojaškega roka, razen če je bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih.

3. člen

Vojni veteran je tudi pripadnik narodno revolucionarne organizacije – TIGR v obdobju od septembra 1927 do 13. 5. 1941.

Oseba iz prejšnjega odstavka uveljavi status vojnega veterana po določbah zakona o splošnem upravnem postopku pri organu, ki odloča po tem zakonu na prvi stopnji.

4. člen

Ne glede na 1. in 2. člen tega zakona se za vojnega veterana ne šteje oseba, ki je prostovoljno ali poklicno sodelovala na strani agresorja.
zakonodaja.gov.si/rp...O3819.html

VARČEVANJE PRIZADELO VETERANE

MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE

* Ukinitev pravic do zdraviliškega zdravljenja
* Zvišanje starosti za uveljavitev pravic na 55 let
* Omejitev zagotavljanja zdravstvenega varstva
* Zamik izplačil prejemkov po vojni zakonodaji
http://tvslo.si/predvajaj/varcevanje-prizadelo-veterane/ava2.139447914

BOBU BOB
Bernard Brščič, ekonomist: "Ni čisto nič več argumentov, zakaj ohraniti priviligirane pokojnine veteranom za domovinsko vojno 1991, če se režejo borcem NOB."
Petek, 15. junij 2012
web.vecer.com/portal...1505796807

REPUBLIKA SLOVENIJA
Upravna Enota Izola

Številka 130-72/2012
Datum:27.06.2012

ZADEVA: Vabilo za udeležbo v postopku ugotavljanja o pravici do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja od 01.01.2013 dalje

Upravna enota Izola je na podlagi drugega odstavka 231.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni last RS, št.40/2012), dolžna po uradni dolžnosti uvesti postopek ugotavljanja o vaši pravici do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za čas od 01.01.2013.

Na podlagi evidence vojnih veteranov se ugotavlja, da starostnega pogoja 55 let po spremenjenem 6.členu Zakona o vojnih veteranih, do vključno dne 31.12.2013 ne boste izpolnjevali, o morebitnem nastanku trajne popolne izgube delovne zmožnosti (ugotovljene v postopku ZPIZ) pa nimamo podatkov.
Zato v a s p o z i v a m o, da nam v roku 7 dni od prejema tega vabila predložite ustrezna dokazila o morebitnem uvedenem postopku ugotavljanja vaše trajne popolne izgube delovne zmožnosti.
Po poteku zgoraj navedenega roka bomo o vaši pravici do dodatnega zdavstvenega zavarovanja za šas od 01.01.2013 dalje, odločali na podlagi uradnih evidenc, vaših morebitnih dokazil in veljavnih predpisov.

Republika Slovenija
Upravna Enota Izola

OBVESTILO

Na podlagi 100.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012 v nadaljevanju ZUJF, ki spreminja 6.člen Zakona o vojnih veteranih, ima pravico do varstva vojni veteran, ko dopolni 55 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.

Po 101.členu ZUJF, ki spreminja 15.člen zakona o vojnih veteranih, se vojnemu veteranu zagotavlja plačilo zdravstvenbih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka.

ZUJF v prvem odstavku 231.člena določa, da se upravičencem, vojnim veteranom, ki so bili na dan 31.05.2012 upravičeni do pravice do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja po zakonu, ta pravica zagotavlja do 1.1.2013.

Na podlagi drugega odstavka 231. člena ZUJF upravne enote odločijo v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, ali upravičenci do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, od 1.1.2013 dalje izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice po tem zakonu. Z odločbo, izdano v tem postopku, upravna enota razveljavi odločbo o tej pravici, priznani na podlagi Zakona o vojnih veteranih, če ugotovi, da vojnemu veteranu po tem zakonu ta pravica od 1.1.2013 ne pripada.

* sedaj nam tako retroaktivno ukinjajo že dane in pridobljene pravice, ki so bile nam bile priznane ob nastopu starosti 50 let in tako postajamo svojim državljanom, vključno s politično vrhuško, vedno bolj neprijazna država...zaskrbljuje pa tudi to, da na uradnem dokumentu ni obvezujočega Pravnega pouka, saj potemtakem tudi ni možno podati ugovor ali pa Ustavni spor, tako, kot ga te dni zaradi kršenja njihovih pravic, vlagajo mnogi prizadeti...

* že obstoječe pravice se bodo po novem lahko priznavale vojnim veteranom tudi po izpolnjenem 55 letu, a vendar le pod pogojem, če posameznik ne dosega postavljene višine cenzusa prejemkov pri 497,15 €, za vse druge vojne veterane pa bodo morali trajno za uveljavitev teh pravic, plačevati sami in tako postajamo svojim državljanom, vključno s politično vrhuško, vedno bolj neprijazna država in novimi neenakostmi, ki jih ustvarja vladajoča klika...

VAE SOLI!
Gorje tistemu, ki je sam!

PRIJAVA V UREJANJE
PODATKOV ČLANA

je z 28.2.2022 prestavljeno v novo, moderno responsive aplikacijo,
do katere dostopate na spodnji povezavi:

Prijava v Aplikacijo >>> ZVVS ČlanForum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 14841
št. pogledov trenutnega uporabnika: 14604
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@www.zvvs.si | strežniški datum in čas: 17.08.2022 17:37:30 | čas izdelave strani: 0,451s